הינך נמצא כאן

תקנון תנאי השימוש באתר "דלק קידוחים ואבנר"

1. מבוא, פרשנות והגדרות

1.1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.2. בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:

1.2.1. "האתר"- אתר "דלק קידוחים – שותפות מוגבלת" ו"אבנר חיפושי נפט – שותפות מוגבלת" (יחד: "דלק קידוחים ואבנר") בכתובת: אבא אבן 12, הרצליה פיתוח.

1.2.2. "מפעילת האתר"- או "דלק קידוחים ואבנר"- משד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח.

1.2.3. "משתמש" או "גולש"- בכלל זה איש, אישה או גוף משפטי כלשהו, כגון חברה, עמותה, אגודה, שותפות, אשר משתמש באתר בעצמו או באמצעות מי מטעמו לרבות עובדים ו/או צד שלישי הפועל מטעמו.

1.2.4. "התקנון"- תקנון זה, כפי נוסחו העדכני ביותר המפורסם באתר.

1.2.5. "תוכן", או "תכנים"- לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

1.2.6. "תוכן גולשים"- כל תוכן אשר מופיע באתר ומקורו במשתמשים ומתפרסם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים, המאפשרים למשתמשים להזין לאתר תכנים משלהם - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת האתר והכל כפי שתחליט מפעילת האתר מעת לעת. למען הסר ספק, מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה ליוצר התכנים ו/או מעביר התכנים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

1.2.7.  "תכנים כלכליים"- תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות בתחום הכלכלי.

1.2.8. "תכנים מסחריים" - תכנים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים וצדדים שלישיים שונים, לרבות משתמשים, למטרות שיווק ומכירה של נכסים ו/או שירותים ובכלל זה מודעות, פרסומות, באנרים וכיו"ב.

1.2.9. "קישור עמוק" - קישור לתכנים שבאתר כלשהו, שאינם דף הבית של אותו אתר.

1.3. מטרת תקנון זה הינה להגדיר את תנאי השימוש באתר "דלק קידוחים ואבנר".

1.4. תנאי השימוש באתר יפורשו ברוח מדיניות האתר, המעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתר, בכפוף למגבלות הדין.

1.5. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

2. זכות השימוש באתר

2.1. מפעילת האתר מזמינה את הגולשים לעשות שימוש באתר ובלבד שהשימוש יהיה נכון, הוגן ובתום לב, למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ויעשה בהתאם ובכפוף לכללים ולתנאים המפורטים להלן ולהוראות כל דין.

2.2. שימוש לצרכים מסחריים הינו אסור בהחלט, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מראש ובכתב מצד מפעילת האתר ובכפוף לתנאים שיקבעו באישור (אם יינתן).

2.3. תקנון זה חל על השימוש באתר על כל רבדיו, תכניו, והשירותים השונים הפועלים בו. יחד עם זאת, באתר קיימים אזורים או תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם להסכם מקוון ו/או תנאים ספציפיים המתייחסים אליהם באופן מיוחד ויש לעיין בתנאים הספציפיים בכל מקרה לגופו.

2.4. תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ללא קשר לאמצעי באמצעותו מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), המדיה באמצעותה מתבצעת הכניסה לאתר (לרבות רשת האינטרנט ו/או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים) או המקום בו נמצא המשתמש (בישראל או בכל מקום אחר בעולם).

2.5. לתשומת לב המשתמשים: בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או בתכניו, הינכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.

2.6. אין להשתמש באתר באופן החורג מהאמור בתקנון, אלא אם כן ניתנה הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). כל שימוש חורג כאמור, יקנה למפעילת האתר את הסעדים והזכויות החלים על מקרה של הפרה, כמפורט בתנאי שימוש אלה.

2.7. מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בהתאם להוראות החוק ותנאי מדיניות הפרטיות של האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת המהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מתבקשים המשתמשים לחזור ולהתעדכן במדיניות הפרטיות.

2.8. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים (ראה הגדרות בסעיף 1) ותכנים אחרים באתר, הינו במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. על המשתמשים המעוניינים להשתמש בתכנים אלה ולהסתמך עליהם, חלה החובה והאחריות המלאים לבדוק אותם ולאמתם.

2.9. בנוסף למגבלות הקבועות בתקנון זה, וככל שנעשה שימוש בתכנים כלכליים שמקורם בבורסה בישראל ו/או בורסות בעולם, הרי ששימוש כאמור כפוף גם לתנאי השימוש אותם מכתיבה כל בורסה בפני עצמה והרשות לניירות ערך הרלוונטית באותו מקום בו מצויה הבורסה הרלוונטית.

2.10. אין בפרסום התכנים הכלכליים ו/או כל תוכן אחר באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים המצויים באתר תיעשה על אחריות המשתמשים בלבד.

3. שימוש בתכנים

3.1. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים (ראה הגדרות בסעיף 1) מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

3.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

3.4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנה את עיצובם באתר או מחסירה מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

4. קישורים לאתר

4.1. אין לבצע קישור עמוק לתכנים באתר, אלא אם הקישור העמוק הינו לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

4.2. חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

4.3. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

4.4. בכל מקרה של הפרת האמור לעיל בסעיף זה, רשאית מפעילת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילת האתר בעניין זה.

4.5. המשתמש ישא לבדו באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור לאתר ובכל מקרה מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. המשתמש אחראי לקישור לאתר ומתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך, מיד עם דרישה ראשונה.

5. קישורים שמופיעים באתר

5.1. באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי מפעילת האתר ו/או מי מהאתר ו/או מי מטעמם ואין להם כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה.

5.2. עצם הופעתו של קישור באתר, המקשר לתכנים שמופיעים במקומות אחרים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, אין בו כדי להעיד על הסכמת מפעילת האתר לאותם תכנים ואין בכך כל ערובה לאמינותם, ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם וההסתמכות ו/או השימוש באותם תכנים הינו כפוף להסכמת בעלי התכנים ו/או לתנאי השימוש, בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

5.3. יתכן שתמצא כי התכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך ו/או שאתה מתנגד לתוכנם ו/או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

5.4. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

6. קניין רוחני

6.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי משתמשים באתר) הינן של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות תכנים שצד שלישי אישר למפעילת האתר לפרסם באתר.

6.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים לאתר.

6.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידו.

7. אחריות ושיפוי

7.1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של המשתמש.

7.2. מפעילת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. מפעילת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפי מעביר התכנים (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים למעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידו.

7.3. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של מעביר התכנים בלבד. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת האתר ו/או האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

7.4. יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.

7.5. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

7.6. מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.

7.7. כל משתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

8. שינויים באתר והפסקת השירות

8.1. מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

8.2. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מפעילת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

9. בוררות וסמכות שיפוט

9.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

9.2. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

9.3. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

9.4. על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

9.5. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

9.6. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

9.7. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

10. יצירת קשר

10.1. מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.

10.2. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: המחלקה המשפטית, דלק קידוחים ואבנר, שד' אבא אבן 12, הרצליה פיתוח. פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקסימיליה למספר 09-9712425 (לציין: עבור מחלקה משפטית) או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת shadar_i@delekng.co.il.