הינך נמצא כאן

הדוחות המיידים והתקופתיים המוצגים באתר זה כוללים דוחות מהותיים בלבד אשר הוגשו על-ידי השותפויות לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. מובהר, כי השותפויות אינן מתחייבות להציג באתר זה את כל הדוחות המיידים והתקופתיים אשר פורסמו על-ידן ובאותם לוחות הזמנים בהם הוגשו הדוחות הנ"ל כאמור. ניתן לעיין בכל הדוחות המיידים והתקופתיים המלאים שפורסמו על-ידי השותפויות באתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביב maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.