הינך נמצא כאן

מדריך למשתמש למחשבון

על מנת להשתמש במחשבון האנרגיה, ראשית עליך לבחור את מקדם תכולת האנרגיה המתאימה ליחידת נפח (קרי, לרגל מעוקב של גז טבעי, או לחבית נפט).    אם אינך יודע/ת את הערך המדויק של המקדם המדויק, ניתן להשתמש בערכים הסטנדרטיים של 1 million Btu = 1000 cf ו- 1 barrel of oil = 5,800 cf. 

בהמשך, בחר/י אם יחידת ההמרה היא נפח (לדוגמא, רגל מעוקב, מטר מעוקב וכו'), ספיקה (לדוגמא, רגל מעוקב ליום וכו') או יחידת מוצר קצה (לדוגמא, נפח של נוזלי גז טבעי או וואטים של חשמל).

לבסוף, בחר את היחידות אותן תרצה להמיר (units in), הזן את הערך, ובחר את היחידות שלהן תרצה לבצע את ההמרה (units out).

לחץ על "חשב" לביצוע ההמרה.

הדוחות המיידים והתקופתיים המוצגים באתר זה כוללים דוחות מהותיים בלבד אשר הוגשו על-ידי השותפויות לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. מובהר, כי השותפויות אינן מתחייבות להציג באתר זה את כל הדוחות המיידים והתקופתיים אשר פורסמו על-ידן ובאותם לוחות הזמנים בהם הוגשו הדוחות הנ"ל כאמור. ניתן לעיין בכל הדוחות המיידים והתקופתיים המלאים שפורסמו על-ידי השותפויות באתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביב maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.